PROGRAMA

GESTIÓ OBERTA I TRANSPARENT

Per Junts per Catalunya, l'ajuntament ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast. Per això:

Entenem que la gestió d'un ajuntament, ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

Un ajuntament s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l ‘Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes.

Des de Junts per Catalunya, apostem per:
Millorar la comunicació Interna: Perquè permet implicar els treballadors amb el projecte i gestionar els processos de canvi, fent més proper al ciutadà totes les decisions i estratègies municipals.

La transparència: Potenciarem si cal encara més la transparència de l’Ajuntament en quan a la política de comunicació, facilitant l’accés a qualsevol tipus de documentació pública i explicant tot el que fem, per aquest motiu apostarem per una renovació de la Regidoria de Comunicació, perquè aquesta sigui transversal i pugui donar a conèixer totes les accions de l’ajuntament.

Millorar la web de l’ajuntament: Perquè sigui més àgil i més fàcil d’accedir als tràmits.

Impulsarem la Bústia del Ciutadà: perquè anònimament tothom pugui aportar el que cregui convenient.

Ampliarem la presència de l’ajuntament en les xarxes socials: creant apps d’utilitat en tràmits, també comunicació a través de tecnologia per a mòbils, sense oblidar-nos de la gent que no les fa servir, ells també tindran la seva comunicació, en definitiva augmentar la proximitat amb tots els ciutadans.

Apostem perquè la veu del consistori arribi a tothom.Per això apostarem per mitjans radiofònics de difusió, com Ràdio Ona, mitjans de premsa escrita, i altres canals que es puguin obrir en un futur, ja que la veu del consistori, ha de jugar un paper molt important en la vida del poble, perquè tothom se la senti seva.

CULTURA

1. Mantindrem les subvencions a les entitats ja que en aquests anys de crisi ha sigut un repte mantenir tot el que es feia a nivell cultural al poble i creiem que ha de continuar així i trobar maneres per potenciar-ho.

2. Facilitat en els tràmits, sabent que el tema burocràtic cada vegada és més complicat, apostem perquè des de l’ajuntament es faciliti i s’ajudi a realitzar aquesta tasca el màxim possible.

3. Volem mantenir un tracte proper i directe amb les entitats culturals per tal d’aportar els seus punts de vista i les seves inquietuds creant així una bona comunicació i col·laboració.

4. Potenciar l'ús de la sala polivalent per tal d’obrir-la a totes les entitats i que es puguin dur a terme esdeveniments per a tots els públics, aprofitant tant la situació com la grandària com la versatilitat.

5. Seguirem promocionant el teatre Cirvianum acollint espectacles professionals amb una programació estable i sobretot donant suport a les produccions de grups locals i comarcals. Activarem la remodelació de la platea del teatre.

6. Fomentarem actes culturals a les biblioteques amb exposicions i xerrades i les dotarem amb el sistema de xip per tal de detectar els llibres agilitzant i controlant les entrades i sortides.

7. Continuarem treballant al costat de les entitats més grans que organitzen els actes culturals més rellevants del poble com són ACTE, Deixebles, FESTUS, Cinema de Muntanya, ACAT….etc

PROMOCIÓ COMERCIAL I EMPRESERIAL

1. Potenciarem les entitats del poble perquè ajudin a dinamitzar comercialment Torelló, impulsant una taula de comerç per involucrar a diferents sectors, començant per vàries regidories de l’Ajuntament, passant per l’ACT i altres entitats.

2. Hem de dirigir totes les accions per aconseguir:

 • Una millor coordinació.
 • Un sol referent per tots els comerciants.
 • Optimització dels recursos.
 • Agilitzar tots els processos administratius, per fer més fàcil qualsevol activitat comercial i d’emprenedoria.

2. Aprofitar els actes esportius i culturals que es realitzen a Torelló, perquè també siguin un motor de promoció econòmica pel nostre poble.

3. Crear diferents recorreguts pel casc urbà i l’entor natural de Torelló, perquè siguin un reclam turístic i comercial, fent de la salut i l’esport una actiu del nostre poble:

 • Recorregut de botigues
 • Camí Pescallunes
 • Ruta casc antic

4. Potenciar una correcte senyalització i difusió dels espais i equipaments municipals:

 • Cartelleres/Xarxes Socials
 • Entitats
 • Mitjans nacionals de ràdio
 • Premsa comarcal

5. Promoure fires i esdeveniments per fer conèixer les diferents entitats i iniciatives culturals i econòmiques de Torelló, potenciant-les i dinamitzar-les a través de polítiques específiques com:

 • Mercat del trasto
 • Activitats nadalenques
 • Organitzar un Festival de la infància
 • Concurs d’aparadors
 • Festival de Cinema de Muntanya
 • Matxos
 • Setmana de les nits culturals

6. Potenciar les activitats agrícoles i ramaderes i buscar noves vies per a la subsistència de les explotacions.

URBANISME, OBRES I SERVEIS I MEDI AMBIENT

1. Agilitzarem tota la gestió administrativa, acompanyada de la simplificació en les gestions, tramitació de projectes i llicències urbanístiques, així com altes i llicències d’activitats.

2. Incorporarem la innovació i les TIC tant en la diagnosi, com en la gestió urbanística i l’edificació del nostre municipi.

3. Optimitzarem totes les possibilitats reals d’ús de tots els equipaments existents actuals, com per exemple completant totes les fases de desenvolupament de la sala polivalent i remodelant les instal.lacions actuals del Teatre Cirvianum, i vetllarem per a la seva correcta utilització i màxim aprofitament.

4. Impulsarem una renovació i manteniment intel.ligent i sostenible de la trama urbana actual fomentant polítiques de rehabilitació de tots les barris, per multiplicar la salut i el benestar de les persones, així com la imatge dels carrers, places i barris del nostre poble, unificant criteris tècnics i estètics.

5. Optimitzarem tots els recursos possibles en tasques de millora, neteja i conservació del patrimoni i el teixit urbà per tal de fomentar la cohesió social i la biodiversitat d’espais que permeti dinamitzar l’economia, el comerç i el teixit associatiu del nostre poble, així com totes les iniciatives de promoció econòmica associades al teixit urbà.

6. Treballarem per acomplir els Objectius per al Desenvolupament Sostenible, traslladats a través de l’Assemblea Urbana de Catalunya i el Pacte Nacional per a la Renovació Urbana

7. Treballarem per a conservar i donar un nou ús a les vores dels nostres rius creant el Camí Pescallunes, garantint la conservació i preservació ecològica dels ecosistemes, per tal de fomentar la pràctica de l’esport, el lleure i la interacció del teixit urbà amb els espais verds del nostre poble i entorn proper, creant i adaptant nous recorreguts i espais de relació amb el medi ambient.

8. Potenciarem criteris de mobilitat sostenible i supressió de barreres arquitectòniques per a millorar la mobilitat dins el teixit urbà del nostre poble.

9. Promourem la utilització d’energies renovables, així com criteris d’eficiència energètica i estavi energètic en tots els equipaments i espais de propietat pública.

10. Consensuarem polítiques que promoguin l’habitatge protegit i el lloguer assequible optimitzant el sòl i el sostre de propietat pública per donar resposta a les necessitats d’habitatge assequible.

11. Fomentarem les polítiques supramunicipals (Consells Comarcals, Diputacions,…) per millorar l’eficiència i eficàcia en la presa de decisions urbanístiques a mitjana i gran escala

12. Crearem un estudi de mobilitat integral de Torelló, per tal de fer front als nous reptes de mobilitat i aparcaments del municipi, donant importància al transport compartit i sostenible.

13. Millora dels camins rurals.

14 Millora de la senyalització de les masies del terme municipal.

14 Estudiarem com dur la fibra Óptica a totes les masies del municipi.

ESPORT SALUT I BENESTAR

Des de Junts per Catalunya Torelló, estem convençuts que una societat esportista és una societat sana i per això des del grup municipal som conscients que l’esport és un dels eixos principals de tota societat. L’esport desenvolupa i fomenta uns valors, com ara la recerca d’una millora constant, el domini de les emocions, el treball ascètic de preparació llarga i contínua per assolir un objectiu no immediat, la paciència, el sacrifici, la constància, l’acceptació de la derrota com a camí de superació, la cooperació amb altres persones per assolir un objectiu comú, la renúncia al propi bé en benefici del grup, el respecte i valoració de les capacitats dels companys i dels adversaris o la solidaritat entre els companys, qualitats humanes indispensables per adquirir la maduresa necessària per viure una existència lliure, responsable i plena.

És per això que ens basem en tres pilars: les persones, les entitats, i les infraestructures.

LES PERSONES

L’eix principal en el que es basa la nostra proposta és la salut de la població. Creiem que és fonamental crear incentius per potenciar/fomentar la pràctica de l’activitat física en tota la població, des de l’edat escolar fins a la gent gran. Per aquest motiu treballarem:

 • En la creació del camí “Pescallunes”, un recorregut d’oci, lleure i esport al voral dels nostres rius.
 • En la dinamització d’una gran festa de l’esport, incentivadora i motivadora.
 • En la millora constant de convenis amb les escoles, perquè són el futur del nostre poble i l’educació en l’esport i hàbits saludables s’han de treballar des de petits.
 • En la promoció de nous projectes de salut comunitària, perquè ens comprometem amb el benestar i salut de tots els torellonencs.
LES ENTITATS

Som conscients que les entitats són uns dels pilars fonamentals de la pràctica esportiva a Torelló. Per això volem ajudar a promoure les seves incitatives a través del reforç del Consell Municipal d’Esports.

Aquesta feina de promoció es basaria en un valor afegit: contacte directe amb les entitats amb reunions constants. Sempre estarem oberts perquè ens vinguin a explicar les seves propostes i els ajudarem amb tot allò que puguem: buscar finançament a la diputació, ajuda en els tràmits administratius…

La idea és que les entitats i les escoles siguin els catalitzadors de la pràctica esportiva. I per això nosaltres volem ajudar a les entitats a crear la “SETMANA DE L’ESPORT”, on tots els clubs puguin crear activitats obertes per tots els públics i convidar a la gent a practicar l’esport que vulguin.

LES INFRAESTRUCTURES
 • Completarem la zona esportiva i la sala polivalent amb totes les fases d’obra pendents d’executar i equipaments necessaris per la pràctica de l’esport.
 • Vetllarem per un millor aprofitament de tots els espais i equipaments locals existents.
 • Continuarem amb la remodelació del camp del Montserratí, seguint el resultat del procés participatiu.
 • Adequarem i senyalitzarem totes les zones verdes, d’oci i lleure, i treballarem per la seva dinamització.
 • Farem un poble més sostenible, amb mesures d’estalvi energètic i la promoció de l’ús d’energies renovables, tant en els espais i equipaments municipals com particulars.
BENESTAR SOCIAL

1. Ens comprometem a donar continuïtat al projecte de llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a l'antic hotel "Les Serrasses".

2. Seguir proporcionant orientació jurídica en matèries d’impagament d’habitatges, desnonament i impagament de subministres.

3. Continuar donant suport a la infància amb beques menjador i ajudes en l’adquisició de material escolar.

4. Proporcionar el servei d’ajuda a domicili i continuar amb els projectes de promoció de l’autonomia.

5. Seguir desenvolupant el projecte “Tarjeta moneder”.

6. Proposem iniciar un projecte de “Nevera solidària” a Torelló per tal de disminuir en la mesura del possible el malbaratament alimentari.

7. Crear pisos de lloguer semitutelats per a persones grans.

8. Crear nous programes de salut comunitària i donar continuïtat als existents, com per exemple els Dijous solidaris.

9. Fer la “Festa de la Gent Gran”. Fer que durant un dia ells siguin els protagonistes i que es facin tot d’activitats al voltant d’aquest col·lectiu.

10. Promoció a l’autonomia. Bàsicament és informació i gestió de les prestacions que ofereix la llei de dependència.

 • Teleassistència
 • Neteja de xoc
 • Transport adaptat
 • Arranjament d’habitatges
 • Espai Estivill-camps
 • Servei d'acollida